Schlotzhauer, Nonny, Pennsylvania State University, United States